Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67729

Title: Îndreptarea Legii cu D[u]mn[e]zéu care are toată judecata arhïeréască şi împărătéscă de tóate vini[l]i preoţe[şt]i şi mïrenéşti : Pravila a sfi[n]ţilo[r] ap[osto]li , acéale 7 să[boare] şi toa[te] céa[le] naméa[s]ti[c]e. Lâ[n]gă acea[s]tea şi ále s[f]. da[scăl]i á lumïí, Vasi[le] Ve[l], Timothe[i], Ni[kita], Nicoláe, theológia du]]mn[e]zee[şt]ilo[r] b[o]goslo[p]
Îndreptarea legii
Authors: Daniil Andrean Panoneanul, tipograf diortositor
Keywords: Scrieri religioase
Issue Date: 1652
Description: Îndreptarea Legii cu D[u]mn[e]zéu care are toată judecata arhïeréască şi împărătéscă de tóate vini[l]i preoţe[şt]i şi mïrenéşti : Pravila a sfi[n]ţilo[r] ap[osto]li , acéale 7 să[boare] şi toa[te] céa[le] naméa[s]ti[c]e. Lâ[n]gă acea[s]tea şi ále s[f]. da[scăl]i á lumïí, Vasi[le] Ve[l], Timothe[i], Ni[kita], Nicoláe, theológia du]]mn[e]zee[şt]ilo[r] b[o]goslo[p] / Iară acum întâiu prepus tot depre elineşte pe limba rumânéscă cu nevoinţa (...) a prea sfântului de Hristos Kir Stefan Mitropolit Târgoviştei, de Daniil M. Panoniun. - Târgovişte : În tipografia prea luminatului meu domn Io Matei Voevod BasarabÎn, 1652. - [25] f., 794 p. ; 32 cm. Tipărit cu caractere chirilice. - Exemplarul cu cota Patrim. 499 este deteriorat. - În prefaţa volumului scrisă de mitropolitul Ştefan este explicat scopul acestei cărţi. Este o traducere din limba greacă cerută de mitropolitul moldovean Gavriil Callimachi şi diortosită de Evloghie monahul. Este un ghid de spovedanie care cuprinde toate etapele mărturisirii: de la pregătirea sufletească până la sfaturi de apărare împotriva căderii/recăderii în păcat. Îndrumările se referă la „fieştecare stare” sufletească implicată în procesul mărturisirii: dorinţa de mărturisire, cercetarea gândurilor, cercetarea păcatelor ascunse, „pentru durearea ce iaste datoriu a avea cel ce să pocăiaşte” mărturisirea şi „lucruri de pază ce să cade a face cel ce să pocăiaşte ca să nu cadă iarăşi”. Ori de căte ori un creştin se găseşte într-un moment de impas, soluţia creştină este recursul perpetuu la rugăciune. Fiecare etapă a pregătirii pentru mărturisire este însoţită şi de o rugăciune adecvată momentului respectiv. Ca un adaos la cunoştinţele necesare spovedaniei, cartea deţine spre sfârşitul ei câteva învăţături de mare folos creştinului. Ultima parte a volumului ce se numeşte: „Folosinţe ce să pricinuiesc din ispoveadanie când să face adease” şi conţine informaţii despre „ispovedania de obşte”, simbolul credinţei, o scurtă expunere a poruncilor dumnezeeşti, (decalogului) şi o mică prezentare a virtuţilor şi păcatelor relative la fapte.
URI: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67729
Appears in Collections:CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ - Régi román könyvtár - Old Romanian Books - Alte rumänische Bücher
Proiect MCVRO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCUCLUJ_FCS_BRV61_1.pdf43.43 MBAdobe PDFView/Open
BCUCLUJ_FCS_BRV61_2.pdf45.63 MBAdobe PDFView/Open
BCUCLUJ_FCS_BRV61_3.pdf46.1 MBAdobe PDFView/Open
BCUCLUJ_FCS_BRV61_4.pdf26.03 MBAdobe PDFView/Open
brv61.jpg105.35 kBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item record View Statistics


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.